Книга лісів Житомирщини: історико-економічний нарис

Бузун В. О., Турко В. М., Сірук Ю. В.  Книга лісів Житомирщини: історико-економічний нарис. – Житомир: О.О.Євенюк, 2018. – 440 с. ISBN 978-617-7607-66-2

Книга є другим, значно розширеним, оновленим і доповненим випуском історико-економічного нарису "Ліси Житомирщини" (Ткачук, 1997). Присвячена різним аспектам довгочасного і багатостороннього використання одного з найцінніших природних багатств нашого краю - лісів в динаміці на різних етапах розвитку суспільних і економічних відносин, формування й інтенсифікації системи ведення лісового господарства. Наводяться ґрунтовний аналіз відомчих матеріалів, літературних джерел, результати окремих наукових досліджень, які проводилися у лісових масивах Житомирщини науковцями Поліського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства ім. Г. М. Висоцького. Висвітлений стан лісів регіону. Розглянуто перспективи та шляхи підвищення їхньої стійкості й продуктивності. 

 

 

Довідник лісовпорядкування

Мостепанюк В. А., Орлов О. О., Ейсмонт В. С., Вишневський В. С. Довідник лісовпорядкування / під ред. В. А. Мостепанюк. – Житомир: Рута, 2017. – 884 с.

Довідник складений на основі узагальнення наявної інформації та проведення багаторічних досліджень у лісах Полісся України. У довіднику в стислій формі поданий основний довідниковий і нормативно-методичний матеріал, необхідний працівникам лісовпорядкування при проведенні польових і камеральних лісовпорядних робіт, а також працівникам лісового господарства та навчальним закладам.
Поданий матеріал допоможе інженерно-технічним працівникам під час розв'язання питань з ведення лісового господарства та організації території лісів України.

 

 

 

 

Довідник спеціаліста лісового господарства

Краснов В. П., Ткачук В. І., Орлов О. О. Довідник спеціаліста лісового господарства. - Житомир - Новоград-Волинський: НОВОград, 2013. –  436 с. ISBN 978-966-2370-26-3

У довіднику коротко охарактеризовано головні типи лісорослинних умов Житомирського Полісся, наведено оригінальні фотографії лісових насаджень в них, а також ґрунтові розрізи, найбільш типові для згаданих типів. Подано діагностичну таблицю типів лісу регіону, яка використовується у практичному лісовпорядкуванні, виправлену та доповнену. Також охарактеризовано головних ентомошкідників та хвороби лісу, найбільш значущі для лісів Житомирського Полісся. Для кожного шкідника та хвороби надано оригінальні фотографії, які дозволяють їх легко діагностувати. Додаток містить чинні державні нормативні документи з різних аспектів ведення лісового господарства.

 

 

 

 

Типологія лісу

Васенков Г. І., Іванюк І. Д., Макарчук Я. І., Орлов О. О. Типологія лісу: навчальний посібник. - Житомир: Полісся, 2013. –  244 с. ISBN 978-966-655-679-3
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні положення лісової типології, розглянуто її формування і розвиток в історичному аспекті, а також наведено типологічні класифікації, які використовувалися з кінця ХІХ до початку ХХІ століть, удосконалюючись увесь цей час. У посібнику наведено український і фітоценотичний напрямки в лісовій типології та їх типологічні позиції, узагальнено варіанти типів лісу за фітоценологічною й умов місцезростання за екологічною класифікаціями. Описано і проілюстровано типи лісу рівнинної території України. Подано методику визначання типів лісорослинних умов і типів лісу за рослинним покривом, екологічні ареали та індикаційне значення найважливіших рослин-індикаторів.

 

 

 

 

Довідник із захисту лісу

Краснов В. П., Ткачук В. І., Орлов О. О. Довідник із захисту лісу / під ред. В. П. Краснова. - Київ: Еко-інформ, 2011. –  528 с. ISBN 978-966-97171-0-8

У довіднику узагальнено інформацію щодо розвитку і характеристик основних шкідників і хвороб лісу, методів і засобів боротьби з ними, лісопатологічного обстеження лісових насаджень та розсадників, а також використано власні спостереження авторів за перебігом деяких хвороб у соснових і дубових насадженнях Полісся України. В роботі наведено фотографії основних шкідників, уражених хворобами насаджень для полегшення їх визначення.

 

 

 

 

 

Рідкісні та зникаючі види судинних рослин Житомирської області. Офіційний перелік. Фотодовідник

Орлов О. О., Вергелес А. О., Якушенко Д. М., Сіренький С. П., Жижин М. П., Кручинський Т. А. Рідкісні та зникаючі види судинних рослин Житомирської області. Офіційний перелік. Фотодовідник / під заг. ред. О. О. Орлова, А. О. Вергелеса. - Житомир - Новоград-Волинський: НОВОград, 2011. –  208 с. ISBN 978-966-2463-00-2
Дане довідникове видання підготовлено на основі багаторічного вивчення рідкісних видів судинних рослин Житомирської області. У ньому узагальнено чинні офіційні документи, які стосуються згаданої проблеми. Також у тексті стисло наведено критерії та принципи включення видів до переліку рідкісних, продемонстровано динамічність згаданих переліків, що зумовлюється переважно сучасним рівнем знань про поширення та стан популяцій рідкісних видів рослин на території Житомирщини. У довіднику для області наведено офіційні матеріали щодо переліку видів рослин, які потребують охорони на її території, – всього 260 рідкісних видів судинних рослин, в т.ч. 13 видів охороняються за Бернською конвенцією; 4 види занесено до Європейського Червоного списку видів; 99 видів занесено до 3 видання «Червоної книги України»; 154 види є регіонально рідкісними та охороняються згідно з рішенням Житомирської обласної ради. Для більшості рідкісних видів наведено оригінальні фотографії, виконані к.б.н. О.О. Орловим, що значно полегшить не лише спеціалістам, але також і пересічним громадянам визначення рідкісних видів у природі та сприятиме їх збереженню.

Біогеохімія цезію-137 у лісоболотних екосистемах Українського Полісся

Орлов О. О., Долін В. В. Біогеохімія цезію-137 у лісоболотних екосистемах Українського Полісся. - Київ: Наукова думка, 2010. –  198 с. ISBN 978-966-00-0913-5

У монографії розглянуто головні екологічні відмінності трьох головних типів боліт за мінеральним живленням. Проаналізовано гідрологічний режим описаних типів боліт та його вплив на міграцію 137Cs у лісоболотних екосистемах. Наведено оригінальні дані щодо концентрації 137Cs у чотирьох типах болотних вод: поверхневій, імпрегнованій, торфовій, дренажній, а також відносно вертикального розподілу 137Cs у товщі торфу. Проаналізовано питому активність 137Cs в усіх компонентах фітобіоти за ярусами рослинності: деревному, чагарниковому, трав’яно-чагарниковому, моховому, лишайниковому, ярусі макроміцетів, у тому числі деяких господарсько-цінних видів. Розраховано коефіцієнти переходу 137Cs з торфу до судинних рослин, а також коефіцієнти накопичення його у системі рослина — субстрат для представників інших ярусів рослинності. Детально розглянуто розподіл фітомаси за ярусами рослинності у кожній з проаналізованих екосистем, а також розподіл сумарної активності 137Cs між останніми й торфом. 

 

 

Мохоподібні Житомирської області

Вірченко В. М., Орлов О. О. Мохоподібні Житомирської області. - Житомир: Рута, Волинь, 2009. –  216 с. ISBN 978-966-8162-65-7

У книзі представлено історія вивчення мохоподібних Житомирської області, охарактеризовано таксономічне різноманіття бріофітів, їх еколого-ценотична диференціація, розподіл видового багатства за адміністративними одиницями. Наведено список рідкісних таксонів, а також висвітлено сучасний стан охорони мохоподібних у регіоні. 
 
 

 

 

 

 

Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов Українського Полісся

Краснов В. П., Орлов О. О., Ведмідь М. М. Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов Українського Полісся. - Новоград-Волинський: НОВОград, 2009. –  488 с. ISBN 978-966-8162-96-1

Даний атлас складений на основі власних досліджень, узагальнення наявної інформації щодо лісової типології та екології рослин і у розвиток виданого у 1973 р. «Атласа растений-индикаторов лесов Украины» (Е.Я. Елин, Г.И. Мещеряков). Особливістю даного видання є те, що воно значно розширене внаслідок використання більшої кількості трав’янистих і чагарничкових рослин і складене для значно вужчого регіону — Полісся України, що дозволяє більш детально та конкретно виділити рослини-індикатори наявних у регіоні типів лісорослинних умов. Крім того, список рослин-індикаторів доповнений мохами та лишайниками, чого не було раніше. Позитивним і новим моментом даного атласу є фотографії рослинності у різних типах лісорослинних умов, що дозволяє більш впевнено їх індифікувати спеціалістам, початківцям і студентам. Використані фотографії, які зробив у процесі досліджень Орлов О.О. Вони дозволяють вірно відобразити екологічні умови зростання рослин, взаємозв’язки з іншими рослинними видами, передати кольори та відтінки. 

Відновлення природних лісостанів Західного Полісся

Ведмідь М. М., Шкудор В. Д., Бузун В. О. Відновлення природних лісостанів Західного Полісся. - Житомир: Полісся, 2008. –  304 с. ISBN 978-966-655-339-6

У монографії узагальнено наукові результати багаторічних досліджень за відновленням сосни звичайної у західній частині Полісся України. Наведено динаміку відновлення рослинного різноманіття у соснових культурах різного віку після суцільних рубок, проаналізовано можливості використання природного поновлення сосни звичайної у різних типах лісорослинних умов та окреслено лісопатологічні проблеми вирощування соснових насадження.

 

 

 

Прикладная радиоэкология леса

Краснов В. П., Орлов А. А., Бузун В. А., Ландин В. П., Шелест З. М. Прикладная радиоэкология леса / под ред. В. П. Краснова. - Житомир: Полісся, 2007. –  680 с. ISBN 978-966-655-266-5

В монографии обобщены результаты многолетних исследований миграции радионуклидов чернобыльского происхождения в лесных экосистемах. На основании фундаментальных радиоэкологических исследований разработаны конкретные практические предложения по ведению лесного хозяйства и использованию его продукции в условиях радиоактивного загрязнения.

 

 

 

 

 

Бібліографічний покажчик праць співробітників Поліського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького

Краснов В. П., Бузун В. О., Мороз Н. М. Бібліографічний покажчик праць співробітників Поліського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (1956-2005 рр.) / за заг. редакцією В. П. Краснова. - Житомир: Полісся, 2007. –  176 с. ISBN 978-966-655-242-6

Покажчик містить список друкованих праць, опублікованих співробітниками Поліського філіалу УкрНДІЛГА за результатами науково-дослідних робіт протягом 50-ти років (1956-2005 рр.). В роботі наведено 1285 найменувань книжок, монографій, брошур, статей, тез доповідей, нормативних матеріалів, настанов, депонованих рукописів.

 

 

Радиоэкология съедобных макромицетов

Краснов В. П., Орлов А. А., Курбет Т. В. Радиоэкология съедобных макромицетов. - Житомир: Волынь, 2006. –  220 с. ISBN 966-8059-87-5

У монографії узагальнено результати досліджень, присвячених вивченню накопичення 137Cs їстівними макроміцетами лісових екосистем України після аварії на Чорнобильській АЕС. На підставі аналізу літературних джерел описані основні екологічні та біологічні особливості видів, що вивчаються, деякі біохімічні характеристики, приналежність до трофічних груп. Експериментальні дані описують: міжвидові особливості акумуляції радіонукліду їстівними грибами; закономірності накопичення 137Cs у плодових тілах грибів у різних типах лісорослинних умов; залежність рівнів радіоактивного забруднення плодових тіл грибів від належності їх до певної трофічної групи, глибини розміщення міцелію у ґрунті, щільності забруднення ґрунту 137Cs. На підставі проведених досліджень та розрахунків розроблено дотримування можливої заготівлі плодових тіл конкретних видів грибів, виходячи з величини основних складових радіаційної обстановки.

 

 

 

Лишайники та ліхенофільні гриби Житомирської області

Федоренко Н. М., Кондратюк С. Я., Орлов О. О. Лишайники та ліхенофільні гриби Житомирської області. - Київ - Житомир: Рута - Волинь, 2006. –  148 с. ISBN 966-8059-67-0

Висвітлена історія вивчення лишайників та ліхенофільних грибів Жито­мирської області України. Наведено анотований список лишайників та ліхенофільних грибів, що включає 240 видів 95 родів, 41 родину, 15 порядків та групу Ascomycotaindet. Для кожного виду наведені синоніми, екологію та перелік всіх відомих місцезнаходжень, а також загальне поширення. Наведено список 84 рідкісних видів лишайників та ліхенофільних грибів Житомирської області та обговорюються першочергові завдання їх охорони. Наголошується на необхідності проведення спеціальних ліхенологічних дослід­жень в центральних та південно-західних (лісостепових) районах Житомирської області.

 

 

 

Очерки по истории лесокультурного дела в Украине

Редько Г. И., Бузун В. А., Редько Н. Г. Очерки по истории лесокультурного дела в Украине. - Житомир: Полісся, 2005. –  528 с. ISBN 966-655-172-1

У монографії узагальнено  дипломні роботи студентів Санкт-Петербурзького Імператорського лісного інституту 1902-1915 рр. по казенним лісництвам України, а також літературних джерел і результатів досліджень авторів.

 

 

 

 

Лісова дослідна справа на Поліссі України

Краснов В. П., Бузун В. О. Лісова дослідна справа на Поліссі України. - Житомир: Полісся, 2005. –  200 с. ISBN 966-655-149-7

На матеріалах багаторічних досліджень Поліського філіалу УкрНДІЛГА, архівних і літературних джерел автори висвітлюють наслідки лісокористування і розвиток лісової дослідної справи на Поліссі України, її здобутки. Певна увага приділена постатям видатних вчених-лісівників, уродженців і дослідників лісів регіону.  

 

  

 

 

 

Радіоекологія лікарських рослин

Краснов В. П., Орлов О. О., Гетьманчук А. І. Радіоекологія лікарських рослин. - Житомир: Полісся, 2005. –  216 с. ISBN 966-655-168-3

У монографії узагальнюються багаторічні дослідження з вивчення особливостей радіоекологічного забруднення лісів Полісся України, перерозподілу радіоактивних елементів у основних типах лісових ґрунтів, міжвидових відмінностей у накопиченні радіонуклідів лікарськими рослинами, а також акумуляції їх у різних частинах і органах. Наведено багаторічну динаміку радіоактивного забруднення лікарської рослинної сировини за період після аварії на ЧАЕС, а також протягом вегетаційних періодів.

 

 

 

 

Радиоэкология ягодных растений

Краснов В. П., Орлов А. А. Радиоэкология ягодных растений. - Житомир: Волынь, 2004. - 264 с. ISBN 966-690-088-2

У монографії узагальнено результати багаторічних досліджень з вивчення біологічних особливостей, загальної та радіаційної екології дикорослих ягідних рослин. Авторами проаналізовано як основні літературні джерела, так і власні експериментальні дані. Коротко описані основні біологічні особливості ягідних видів родини брусничних (Vacciniaceae): морфологія, розвиток, внутрішньовидова мінливість, врожайність, фенологія та ін. Проаналізовано основні екологічні особливості місцезростання ягідників: багатство та вологість ґрунту, зімкнутість деревного ярусу та ін. Докладно викладено особливості акумуляції техногенних радіонуклідів, переважно 137Cs, вегетативною фітомасою та ягодами цих видів. Наведено багаторічну динаміку акумуляції 137Cs у господарсько-цінних частинах ягідних рослин, залежність вмісту радіонукліду в останніх від щільності радіоактивного забруднення ґрунту, вікової будови ценопопуляцій та ін.

 

 

 

Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах: Том 1. Від аналізу до математичної моделі

Янчук В. М., Колодницький М. М., Ковальчук А. М., Левицький В. Г., Орлов О. О. Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах: Том 1. Від аналізу до математичної моделі. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 142 с.

В монографії розглянуто методи та засоби математичного моделювання, які застосовуються в науках про навколишнє середовище. Основну увагу зосереджено при цьому на аналізі наявних математичних моделей природних екосистем. Проведено аналіз антропогенних факторів, досліджено міграцію радіонуклідів у лісових екосистемах на прикладі Поліського регіону. Розглянуто наявні математичні моделі екосистем, наведено порівняльний аналіз використання математичних моделей різних типів екосистем. На підставі аналізу математичних моделей в екології та радіоекології запропоновано їхню класифікацію, проведено формалізацію описів складових екосистем. Описано поетапний підхід до побудови математичної моделі лісової екосистеми та побудовано модель лісової екосистеми вологого субору (В3) Поліського регіону.

 

 

Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах: Том 2. Міждисциплінарний аналіз проблеми

Янчук В. М., Колодницький М. М., Ковальчук А. М., Левицький В. Г., Орлов О. О. Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах: Том 2. Міждисциплінарний аналіз проблеми. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 224 с. 

В монографії розглянуто методи та засоби математичного моделювання, які застосовуються в науках про навколишнє середовище. Основну увагу зосереджено при цьому на аналізі наявних математичних моделей природних екосистем. Проведено аналіз антропогенних факторів, досліджено міграцію радіонуклідів у лісових екосистемах на прикладі Поліського регіону. Присвячено міждисциплінарному підходу до розв'язання проблем дослідження природних екосистем. Наведено особливості проектування, реалізації та використання авторського інтегрального програмного комплексу, які дозволяють його задовольняти вимогам, поставленим до автоматизованого дослідження природних екосистем.

 

 

Основи лісової радіоекології

Калетник М. М., Патлай І. М., Краснов В. П., Савущик М. П., Пінчук В. Я., Табачний Л. Я., Можар А. О., Орлов О. О., Турко В. М., Ірклієнко С. П., Шелест З. М., Подкур П. П., Гавриленко А. П. Основи лісової радіоекології. – Київ: Ярмарок, 1999. – 254 с. ISBN 966-95490-4-3

Викладено основи радіоактивних перетворень, природної радіації, міграції радіонуклідів у лісових екосистемах, що зазнали впливу аварії на ЧАЕС. Наведено методики та опис необхідного обладнання для радіаційного обстеження лісів та організації радіаційного контролю в лісовому господарстві. Детально викладено матеріали з організації ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення.

 

 

 

 

Радіоекологія козулі європейської в Центральному Поліссі України

Краснов В. П., Шелест З. М., Орлов О. О., Калетник М. М., Ірклієнко С. П., Турко В. М. Радіоекологія козулі європейської в Центральному Поліссі України. - Житомир: Волинь, 1998. –  128 с. ISBN 966-7390-23-3

Досліджено структуру і склад раціону козулі. Вивчено особливості сезонного накопичення 137Cs в організмі тварин і залежність цих процесів від щільності радіоактивного забруднення ґрунту та екологічних умов існування. Виявлено закономірності міграції даних радіонуклідів в трофічних ланцюгах "ґрунт - кормові рослини - козуля". Оцінено вклад різних видів кормів в радіоактивне забруднення осіннього раціону тварин.

 

 

 

 

Радіоекологія лісів Полісся України

Краснов В. П. Радіоекологія лісів Полісся України. Житомир: Волинь, 1998. –  112 с. ISBN 966-7390-13-6
У монографії узагальнено матеріали радіоактивного забруднення лісів України, розроблено групування площ лісів та зонування лісових насаджень за рівнем радіоактивного забруднення ґрунту та продукції лісового господарства. Встановлено закономірності міграції радіоцезію у ґрунтах найбільш поширених типів лісорослинних умов; закономірності накопичення радіонукліду  лісоутворюючими деревними породами Полісся України, ягідними, лікарськими рослинами, грибами, а також поводження 137Cs у системі ґрунт - кормові рослини - дикі мисливські тварини. Розроблені номограми та таблиці для визначення величини радіоактивного забруднення продукції лісового господарства за щільністю радіоактивного забруднення ґрунту. 

 

 

 

 

Ліси Житомирщини

Ткачук В. І., Бузун В. О., Іващенко В. А., Вознюк Л. Д., Краснов В. П. Ліси Житомирщини: історико-економічний нарис / за заг. редакцією В. І. Ткачук. – Житомир: Житомирщина - Журфонд, 1997. – 128 с. ISBN 5-86868-083-9

В книзі розповідається про багатогранну роль лісів Житомирщини. Наведені цікаві відомості з історії розвитку лісових промислів, формування лісогосподарського виробництва краю. Показано, як завдяки самовідданій діяльності працівників лісу збереглися найбільш цінні деревостани, відновлювалися ліси на площах, спустошених під час війн і кон'юнктурних лісозаготівель. Охарактеризований сучасний стан лісів Житомирщини, розглянуто перспективи їх стійкості та продуктивності.